Najpopularniejsze produkty inwestycyjne

Obecnie wybór produktów inwestycyjnych na rynku jest bardzo duży. Jeśli mamy odłożone oszczędności i chcemy je mądrze zainwestować powinniśmy uważnie przśledzić wszystkie dostępne oferty produktów i wybrać ten, który będzie dla nas najlepszy. Część produktów pozwala na nam na wyższy zarobek, ale wiąże się jednocześnie z większym ryzykiem. Zastanówmy się na jaki zysk liczymy i jaką stratę jesteśmy w stanie zaakceptować. Poniżej została przedstwiona charakterystyka najpopularniejszych produktów inwestycyjnych.

Fundusze inwestycyjne

Fundusz inwestycyjny jest to forma grupowego inwestowania. Polega ona tym, że środki pieniężne uczestników funduszy są przeznaczane na bardziej skomplikowane rozwiązania, które nie byłyby dostępne dla poszczególnych inwestorów z osobna. Środki te zazwyczaj są przeznaczane na zakup akcji, obligacji, nieruchomości i innych instrumentów finansowych. Zaletą inwestowania w fundusze inwestycyjne jest fakt, że nie potrzebujemy specjalistycznej wiedzy i doświadczenia aby czerapć korzyści z inwestowania na rynku finansowym. Możemy liczyć na pomoc wykwalifikowanych doradców, którzy pomagają nam stworzyć odpowiednio zdywersyfikownay portfel.

Dodatkowo, mamy dostęp do wszelkich analiz, prognoz i komentarzy specjalistów zatrudnionych w Towarzystwie funduszy inwestycyjnych. Taka forma inwestowania jest bezpieczniejsza niż samodzielne inwestowanie jednak pamiętajmy, że i tak ryzyko utraty kapitału jest dość wysokie. Pamiętajmy również, że towarzystwa za swe usługi pobierają opłaty i prowizje co pomniejsza nasz rzeczywisty zysk z inwestycji.

Obligacje Skarbowe

Obligacje Skarbowe uznawane są za jedne z najbezpieczniejszych produktów inwestycyjnych. Nabywca obligacji zobowiązuje się do przekazania w użytkowanie na określony czas pewnej sumy pieniędzy. W zamian sprzedawca jest zobowiązany do zwrotu zainwestowanego kapitału wraz z odsetkami po upłynięciu terminu. W przypadku obligacji skarbowych emitentem jest Skarb Państwa dlatego są one tak bezpieczne. Utrata kapitału grozi klientowi, tylko w przypadku bankructwa państwa co jest bardzo mało prawdopodobne biorąc pod uwagę obecną sytuacje naszego kraju. Pożyczone pieniądze rząd przeznacza na takie cele jak oświata, edukacja i infrastruktura.

Istnieje możlwość wykupu obligacji przed terminem zapadalności. Na rynku dostępne są obligacje oszczędnościowe i rynkowe. Te drugie charakteryzują się tym, że mogą być przedmiotem obrotu na giełdzie papierów wartościowych.

Lokaty strukturyzowane

Lokata strukturyzowana jest to produkt, który daje nam szanse na wysoki zysk, przy jednoczesnej gwarancji zwrotu zainwestowanego kapitału. Jest to możliwe dzięki specjalnej konstrukcji takiej lokaty. Część pieniędzy klienta przeznaczana jest na zakup obligacji Skarbu Państwa (ok. 80-95%), natomiast pozostałe środki są inwestowane w ryzykowne opcje. Opcje są to instrumenty pochodne, których cena jest uzależniona od instrumentu bazowego. Instrumentem bazowym mogą być na przykład ceny akcji, ceny surowców czy kursy walut.

Dzięki takiej budowie lokaty, zyski z obligacji pokrywają nam ewentulaną stratę z kapitału zainwestowanego na giełdzie. Produkt ten jest szczególnie polecany dla osób, które chciałyby czerpać korzyści z inwestowania na rynku finansowym ale nie mają odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, bądź brakuje im na to czasu. W przypadku lokat strukturyzowanych możemy liczyć na pomoc wykwalifikowanego doradcy, który podpowie nam w co powinniśmy zainwestować. Warto sprawdzić także aktualne porównanie lokat bankowych.

Indywidualne konta emerytalne

Indywidulane Konta Emerytalne są nazywane III filarem emerytlanym. W przeciwieństwie do I filaru (obowiązkowe składki na ZUS) i II filaru (składki wpłacane na OFE) jego posiadanie nie jest obowiązkowe. W ramach IKE możemy sami wybrać sposób w jaki chcemy oszczędzać w zależności od naszej skłonności do ryzyka. Może to być lokata bankowa, fundusze inwestycyjne, ubezpieczenia kapitałowe, lub samodzielne inwestowanie na giełdzie. Zaletą IKE jest fakt, że są one zwolnione z podatku Belki, który wynosi 19%.

Jednak warunkiem zwolnienia z tego podatku jest obowiązek wypłaty zysku dopiero po osiągnięciu wieku emerytalnego. Konto reguluje ustawa, która określa maksymalną kwotę jaką możemy wpłacić rocznie na konto. Od 1 stycznia 2009 roku kwota ta wynosi trzykrotność średniego miesięcznego wynagrodzenia brutto, które aktualnie wynosi 9579 złotych. Dawniej wymóg ten wyosił zaledwie 1,5-krotność średniego wynagrodzenia.

Comments are closed.